نورگیر حبابی بازشو

5302 بازدید
نورگیر حبابی بازشو

نورگیر حبابی بازشو

با تعبیه سیستم بازشو روی نورگیرهای حبابی (کوپل) امکان دسترسی به فضای بالای آنها( برای نظافت) و تهویه و تبادل جریان هوا به آسانی میسر می گردد

نورگیر حبابی ( کوپل) حالت بازشو

نورگیر حبابی ( کوپل) حالت بازشو

نورگیر ساختمان (کوپل) حالت بازشو

نورگیر ساختمان (کوپل) حالت بازشو

نورگیر حبابی حالت بازشو با طلق دوغی

نورگیر حبابی حالت بازشو با طلق دوغی


تماس مستقیم: ٠٩١٢١۵٧٢٧٣٠